Català  Castellà
 
   
Avís Legal

Política de privacitat i protecció de dades.


Dades sol·licitades.

Les dades que ens facilitis seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en un fitxer creat a aquest efecte per ComTuVulguis, conforme als termes establerts a la Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.Dret d'accés.


El titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte a quantes dades seves existeixin emmagatzemades a la base de dades de ComTuVulguis. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació amb ComTuVulguis a l'adreça C / Pardo 57, 08016, Barcelona o al correu electrònic: info@comtuvulguis.com, adjuntant fotocòpia del DNI del titular de les dades.Veracitat de les dades.


L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actuals. En el cas que l'usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s'entendrà que té el consentiment exprés d'aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per realitzar el tractament descrit. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l'emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.


Mesures de seguretat.


ComTuVulguis ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals, així mateix, han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris del web. L'usuari tindrà en compte, però, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables. Per aquesta raó aconsellem consultar l'apartat Recomanacions d'ús d'Internet.


Aportacions dels usuaris.


Excepte acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, dibuixos, etc.). Que els usuaris de l'entorn facin a aquesta web implicaran la cessió automàtica del dret d'imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts entregats, en un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit. Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en el mateix entorn (per dur a terme les finalitats que van motivar la recollida), així com també l'autorització per a incorporar tals continguts en aquells suports ( CD-ROM, DVD, paper o d'altres) que permetin una activitat de promoció, arxivament o investigació de la web per part dels seus propietaris.

 

© Reservats tots els drets - ComTuVulguis 2013-2018 by Vicente P. - C/ Pardo 57 - 08016 - Barcelona - Avís Legal